عیبجویی

بعضی هایمان عیبی را نداریم و عیبی را هم نمی بینیم

بعضی هایمان عیبی را نداریم و عیبجویی میکنیم

بعضی هایمان عیبی داریم و عیبجویی نمیکنیم

بعضی هایمان عیبی داریم و نمیدانیم و عیبجویی میکنیم

بعضی هایمان عیبی داریم و میدانیم و باز هم عیبجویی میکنیم

...

خدا رحم کند

/ 0 نظر / 171 بازدید