سرمایه های ملی ولو ضد ملی

تاریخ گذشته ما سرمایه ای مرجع است. سرمایه ای که توجه به آن موجب شکوفایی سرمایه های جدید و بهره بردن از سرمایه های پیشین است.

ما سرمایه هایی داریم که مایه سرافکندگی شده اند و با به خوبی شکل نگرفته اند و یا در جای مناسب صرف نشده اند. این سرمایه ها را می توان نادیده گرفت؟

پاسخ منفی است. این سرمایه ها نقش بازی می کنند. از گوشت و پوست کشور خودمان ساخته شده است و نماینده بخشی از فرایندها و ارزش های ما هستند. گاهی این سرمایه ها به دلیل شتاب تحول کشور مربوط به دهه ها و سده های قبل و نامنطبق با اراده و خواست امروزی ما. اما همان ها نیز بخشی از سرمایه ملی ما هستند.

به طور مثال اگر اثری تاریخی نشان از کشتار و قتل عام هم وطنان یا بیگانگان باشد، موجب سرافکندگی است ولی باز هم سرمایه ملی است و بخشی از واقعیت پیشین ما.

یا زمانی می رسد که فردی با شارلاتانی و مردم فریبی در مسیر امیال گروههای مافیایی قرار می گیرد و با حمایت آنان بخشی از سرمایه اجتماعی کمتر هوشمند یک کشور را پشت سر خود قرار میدهد. چنین شخصی در زمره سرمایه های ملی است و جداگردن ارزش ها و سرمایه ها از وی با کمترین هزینه از اولیت های دلسوزان آن کشور است.

/ 0 نظر / 98 بازدید