منافع و امنیت ملی و آموزش تاریخ

شناخت مناسب و صحیح از تاریخ، ارزش های بنیادی بسیاری در پی دارد و از جمله این دو:

نخست و مهمتر آنکه مطالعه تاریخ ا ز منظر انسانی و جهانی، به آدمی قدرت تشخیص و بصیرت و اعتماد به نفس و تعالی و لذت می دهد.

دیگر آنکه در سطح ملی موجب اعتماد به نفس ملی، تعلق ملی، حمایت از سرمایه ها و منافع ملی و در نهایت، دفاع از امنیت ملی می شود.

بی توجهی به تاریخ، خطایی بزرگ است و آموزش تاریخ در همه جا و برای همگان، یک ضرورت است.

/ 0 نظر / 95 بازدید